ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ELITE WEDDING & EVENT
NÉMETH ÁKOS E.V.

HATÁLYOS:
2018. OKOTÓBER 09. NAPJÁTÓL
VISSZAVONÁSIG

1. Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v.
Székhely: 2500 Esztergom, Rudinai M. I. u. 5.
Nyilvántartási szám: 52630598
Adószám: 69052976-1-3
Képviselő: Németh Ákos vállalkozó
Adatvédelmi felelős: Németh Ákos
Adatvédelmi tisztviselő: Vállalkozásunknál nincs szükség adatvédelmi tisztviselő alkalmazására
Telefonszám: 0630/714-1209
E-mail cím: info@elitewedding.hu

2. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleink, partnereink tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Ezúton nyilatkozunk, hogy az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljük.
Az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a társaság székhelyén és weboldalán. Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

3. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4. Jogszerű adatkezelés vállalkozásomnál:

A személyes adatok kezelésére az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v.-nál kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

5. Személyes adatok kezelése a vállalkozásnál:

Vállalkozásom esküvő-, rendezvényszervezési tevékenységet folytat, valamint helyszínközvetítéssel áll megbízói rendelkezésére, az adatkezelési tevékenység is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódik.

A. Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. szerződéses partnerei természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova az e.v. képviselője elküldi a rendezvényre vonatkozó ajánlatát. Amennyiben az ajánlat elutasításra kerül, úgy az e.v. törli az érdeklődő személyes adatait. Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy megbízási szerződés megkötésére kerül sor. A megbízási szerződések megkötésekor az e.v. birtokába jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai.

B. Az e.v. alvállalkozókkal, szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban áll, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai).

C. Feladataink ellátása során partnereink e-mail címeit, telefonszámait kezeljük, szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.

D. Az e.v. számlát állít ki ügyfelei részére a szerződésben vállalt feladatai teljesítését követően.

E. Az e.v. honlapján (https://elitewedding.hu/) a „Kapcsolat” menü pontban van lehetőség egy kapcsolati űrlap kitöltésére. A weboldal látogatója itt megadja a nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy a cég képviselője kapcsolatba lépjen vele. A kapcsolati űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel elősegítése.

F. A vállalkozás tevékenysége bemutatása és hirdetése céljából Facebook oldalt is üzemeltet. Itt is sor kerül az oldal követőinek adatkezelésére.

G. A vállalkozás, az általa szervezett rendezvényeken – referencia célból – fotó és videó felvételeket készít. A felvételek elkészítése és felhasználása (az e.v. weboldalán, Facebook oldalán) minden esetben a megbízók hozzájárulásával történik. A megbízók – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy fotó és videó felvételek készítésére kerülhet sor.

Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

6. A vállalkozásommal kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ezúton nyilatkozunk, hogy munkánk során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lépünk kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésünkre állnak.
Adatfeldolgozó az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. által megbízott könyvelő iroda. Alvállalkozó és szállító (szolgáltató) partnereink adatfeldolgozók és adatkezelők is lehetnek.

Szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnereink kizárólag az általunk adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik partnereink személyes adatait.

7. A vállalkozás által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Vevői szerződések:

Vállalkozásom esküvő-, rendezvényszervezési tevékenységet folytat, valamint helyszínközvetítéssel áll megbízói rendelkezésére, az adatkezelési tevékenység is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódik.

– Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. szerződéses partnerei természetes személyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéskötést egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova az e.v. képviselője elküldi a rendezvényre vonatkozó ajánlatát. Ebben a szakaszban az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Amennyiben az ajánlat elutasításra kerül, úgy az e.v. haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli az érdeklődő személyes adatait.

– Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, egy megbízási szerződés megkötésére kerül sor. A megbízási szerződések megkötésekor az e.v. birtokába jutnak a természetes személyek (partnerek és kapcsolattartók) további személyes adatai. Ez esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. Az e.v. az ilyen módon tudomására jutott adatokat a megbízási szerződésben írt megbízási díjról szóló számla megőrzésére írt jogszabályi határidő beálltáig kezeli. Ebben az esetben a jogalap már a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése.

– A jogi személyek képviseletében eljáró személy minden esetben külön hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

Szállítói szerződések:

Az e.v. alvállalkozókkal, szolgáltatókkal is szerződéses viszonyban áll, ami szintén alapot biztosít a személyes adatok kezelésére (kapcsolattartók, képviselők adatai).
A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot töltünk ki, melyben tájékoztatjuk őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kérjük, hogy kezelhessük adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése és az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az adatkezeléshez.

8. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

Az e.v. számlát állít ki ügyfelei részére a szerződésben vállalt feladatai teljesítését követően. A számla tartalmazza az építtető nevét, címét, esetleg adószámát. A számlán szereplő adatok kezelésének jogalapja, jogszabályi kötelezettség teljesítése. A Számviteli törvény 169. §-a rendelkezik a számlákra vonatkozó kötelező megőrzési időről. Vállalkozásom ezen rendelkezés figyelembe vételével kezeli az általa kiállított számlákat, és őrzi a rajtuk szereplő személyes adatokat is. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

9. E-mail címek, telefonszámok megőrzése vállalkozásomnál:

Tevékenységünk során partnereink e-mail címe és telefonszáma is tudomásunkra jut. Az ilyen módon rendszerünkbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben továbbra is jogos érdekünk fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kérjük az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

10. A rendezvényeken készített fénykép és videó felvételek során történő személyes adatkezelés:

A vállalkozás, az általa szervezett rendezvényeken – referencia célból – fotó és videó felvételeket készít.

A fényképezőgép és videó felvevő készülék által rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintettel kapcsolatba hozhatók és következtetés vonható le rájuk nézve. Említettek alapján az érintettek arcképmása és magatartása, mint az érintettre vonatkozó következtetés a személyes adatok fogalmi körébe tartozik.

A felvételek elkészítése és felhasználása (az e.v. weboldalán, Facebook oldalán) minden esetben a megbízók hozzájárulásával történik. A megbízók – szerződésben vállalt – kötelezettsége, hogy vendégeiket, illetve a rendezvényen megjelenteket tájékoztassák arról, hogy fotó és videó felvételek készítésére kerülhet sor. A tájékoztatás történhet valamilyen figyelem felhívó kép, felirat alkalmazásával, esetleg a rendezvény során elhangzó szóbeli tájékoztatás formájában. Jelen Szabályzat alkalmazásában a képmással, mint személyes adattal kapcsolatos adatkezelés az érintett (a rendezvények területein tartózkodó személyek) hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulás ráutaló magatartással, a figyelemfelhívó feliratok, elhangzó szóbeli tájékoztatók ismeretében a rendezvényhelyszínre történő belépéssel megadottnak tekintendő.

Amennyiben a rendezvényen résztvevő tiltakozik a fénykép vagy videó felvétel készítésével kapcsolatban, úgy az e.v. képviselője köteles a felvételt haladéktalanul törölni és tartózkodni a vendégről további képmás készítésétől.
Ha a fénykép vagy videó felvételen szereplő személy a felvétel közzétételét követően közli a felvétel készítőjével a felvétel törlésére irányuló kérését, úgy az e.v. képviselője haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles eltávolítani a felvételt és véglegesen törölni azt adatbázisából. A törlésről köteles tájékoztatni az érintettet.

A rendezvényeken minden esetben lehetőséget biztosítunk a résztvevő vendégek számára, hogy megismerjék Adatkezelési Tájékoztatónkat, amely tartalmazza az érintetteket megillető jogokat, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos technikáinkat, valamint azokat az információkat, amelyek felhasználásával az érintettek – jogsérelem esetén – érvényesíthetik jogaikat.

11. Az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. weboldala:

Az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v.weboldala: https://elitewedding.hu/

Az e.v. weboldala működése során Cookie-kat használ. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Cookie-k (Sütik):
A sütik feladata:
– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a https://elitewedding.hu/ weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:
Webböngésző Cookie-k:
A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.
Ha úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldalunk valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):
A https://elitewedding.hu/ weboldal alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
A Google Analytics keretében az Ön böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni. Ezen kívül megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

A honlapon található kapcsolati űrlap:
Az e.v. honlapján (https://elitewedding.hu/) a „Kapcsolat” menü pontban van lehetőség egy kapcsolati űrlap kitöltésére. A weboldal látogatója itt megadja a nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy a cég képviselője kapcsolatba lépjen vele. A kapcsolati űrlap kitöltésével az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és nyilatkozik arról, hogy megismerte az e.v. Adatkezelési Tájékoztatóját. A hozzájárulás célja a kapcsolatfelvétel elősegítése. Az ilyen célból megadott személyes adatokat az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. kizárólag a kapcsolat felvétele céljából kezeli, ezt követően haladéktalanul, vagy legkésőbb 3 munkanapon belül törli.

12. Facebook oldalunk:

https://www.facebook.com/EliteWeddingEvent/

Vállalkozásunk a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzánk, igyekszünk azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomásunkra jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk, további reklám célokra nem.
A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás és referenciáink bemutatása. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.
Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon velünk lépni, be kell jelentkeznie a Facebookon. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v.-nak nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. Cégünk nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt a Facebook oldalán talál.

13. Az adatkezelés biztonsága:

Az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v.-nél fokozottan ügyelünk partnereink, megbízóink személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi partnerünktől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet is.

14. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

– Átlátható tájékoztatás:
Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a vállalkozásomnál alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

– Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés célja,
• az érintett személyes adatok kategóriái,
• azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Vállalkozásomtól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. 2500 Esztergom,Rudinai M. I. u. 5.
E-mail: info@elitewedding.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

– Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Vállalkozásomtól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. 2500 Esztergom,Rudinai M. I. u. 5.
E-mail: info@elitewedding.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

– Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Vállalkozásom – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
• az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
• uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Vállalkozásomtól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. 2500 Esztergom,Rudinai M. I. u. 5.
E-mail: info@elitewedding.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

– Adatkezelés korlátozásához való jog:
Érintett jogosult kérni, hogy a társaságunk korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

• vitatja az adatok pontosságát,
• jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

Vállalkozásomtól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. 2500 Esztergom,Rudinai M. I. u. 5.
E-mail: info@elitewedding.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

– Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Vállalkozásomtól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. 2500 Esztergom,Rudinai M. I. u. 5.
E-mail: info@elitewedding.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

– Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Vállalkozásomtól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. 2500 Esztergom,Rudinai M. I. u. 5.
E-mail: info@elitewedding.hu

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.

Vállalkozásom vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztatunk a fenti jogokkal kapcsolatban részünkre küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállaljuk továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesítjük az érintettet (kérelmezőt).

15. Adatvédelmi incidens:

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) társaságunk haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár partnereink, megrendelőink jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatjuk az érintett partnert.

16. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

17. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

18. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

19. Egyéb rendelkezések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Esztergom, 2018. Október 09.

Németh Ákos
Vállalkozó
Elite Wedding & Event Németh Ákos e.v.
2500 Esztergom, Rudinai M. I. u. 5.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Ssz. Személyes adat kezelésének megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1. Az ajánlatkérések alkalmával megadott személyes adatok Ajánlat elkészítése és továbbítása Az érintett hozzájárulása, ajánlatkérése Ha az érintett nem rendeli meg a szolgáltatást, haladéktalanul törlésre kerülnek az adatok
2. A megbízási szerződésekben megadott személyes adatok A szerződés teljesítése érdekében Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül
3. Alvállalkozók, szolgáltatók, szállítók képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes adatai A szerződés teljesítése érdekében Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül
4. Jogi személyekkel kötött szerződésekben szereplő kapcsolattartói személyes adatok A szerződés teljesítése érdekében Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, jogszabályban előírt őrzési kötelezettség teljesítése A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követő 30 napon belül
5. A megbízók számára kiállított számlán szereplő személyes adatok Jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség 8 évig. Jogszabályon alapuló kötelezettség A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül
6. Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével) kapcsolatos adatkezelés Kapcsolattartási cél Érintett hozzájárulása Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
7. A weblapon található “Kapcsolat” menüpontban megadott személyes adatok (név, e-mail cím) Kapcsolatfelvétel Az érintett hozzájárulása A kapcsolatfelvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül
8. A rendezvényeken referencia célból készített fénykép és videó felvételek Referencia munkák bemutatása Az érintett hozzájárulása A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 250px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(http://www.elitewedding.hu/wp-content/themes/onelove/images/default/bg-page-title.jpg); }